language
股東專欄

股利政策

本公司股利政策依章程規如下:

 • 為激勵員工及經營團隊,公司年度如有獲利應分派員工酬勞不低於百分之二,董事酬勞不高於百分之五。
 • 員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。
 • 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工,該一定條件由董事會訂定之。
 • 公司每年度決算如有盈餘時,應依法提繳稅捐、彌補虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分派案提請股東會決議分派之。
以下均連結『證交所公開資訊觀測站』,(請輸入公司代號或簡稱:『1537』或『廣隆光電』)
股東會資料

ALL
 • ALL
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
ALL
 • ALL
 • 股東會年報
 • 開會通知
 • 股東會各項議案參考資料
 • 議事手冊及會議補充資料
 • 股東會議事錄
 • 年報前十大股東相互間關係表
 • 股東會議影音檔
download
 • 2024/06/18 開會通知
  download
  -
 • 2024/06/18 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2024/06/18 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2024/06/18 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2024/06/18 股東會議事錄
  download
  -
 • 2023/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2023/06/13 開會通知
  download
  -
 • 2023/06/13 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2023/06/13 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2023/06/13 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2023/06/13 股東會議事錄
  download
  -
 • 2022/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2022/06/17 開會通知
  download
  -
 • 2022/06/17 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2022/06/17 股東會議事錄
  download
  -
 • 2022/06/17 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2022/06/17 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2021/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2021/07/30 股東會議事錄
  download
  -
 • 2021/06/16 開會通知
  download
  -
 • 2021/06/16 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2021/06/16 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2021/06/16 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2020/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2020/06/11 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2020/06/11 開會通知
  download
  -
 • 2020/06/11 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2020/06/11 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2020/06/11 股東會議事錄
  download
  -
 • 2019/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2019/06/12 開會通知
  download
  -
 • 2019/06/12 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2019/06/12 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2019/06/12 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2019/06/12 股東會議事錄
  download
  -
 • 2018/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2018/06/11 開會通知
  download
  -
 • 2018/06/11 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2018/06/11 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2018/06/11 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2018/06/11 股東會議事錄
  download
  -
 • 2017/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2017/06/13 開會通知
  download
  -
 • 2017/06/13 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2017/06/13 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2017/06/13 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2017/06/13 股東會議事錄
  download
  -
 • 2016/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2016/06/13 開會通知
  download
  -
 • 2016/06/13 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2016/06/13 股東會議事錄
  download
  -
 • 2016/06/13 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2016/06/12 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2015/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2015/06/12 開會通知
  download
  -
 • 2015/06/12 股東會議事錄
  download
  -
 • 2015/06/12 股東會各項議案參考資料
  download
  -
 • 2015/06/12 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2015/06/11 議事手冊及會議補充資料
  download
  -
 • 2014/12/31 股東會年報
  download
  -
 • 2014/06/12 年報前十大股東相互間關係表
  download
  -
 • 2013/12/31 股東會年報
  download
  -