language
Bố cục quốc tế hoá, sáng tạo đổi mới mô hình kinh doanh.

Phân công lao động quốc tế, chuỗi cung ứng liên kết theo chiều dọc. Cung cấp môi trường làm việc chất lượng cao, giúp cho các nhân viên làm việc trong công ty đưa ra sáng kiến nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, giảm thấp chi phí và tăng lợi nhuận; trong môi trường thoải mái như vậy, khi phối hợp và hợp tác làm việc theo nhóm sẽ giúp cho các ý tưởng được thực hiện một cách đầy đủ.