Sổ tay kỹ thuật   Bieåu döõ lieäu an toaøn vaät chaát
     
Nếu bạn quan tâm đến dữ liệu kỹ thuật của công ty hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan, xin vui lòng viết thư về địa chỉ e-mail: lelong@mail.klb.com.tw để yêu cầu biết thêm thông tin hoặc gọi điện thoại đến tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng số: +84-72-3779666.   Nếu bạn quan tâm đến dữ liệu kỹ thuật của công ty hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan, xin vui lòng viết thư về địa chỉ e-mail: lelong@mail.klb.com.tw để yêu cầu biết thêm thông tin hoặc gọi điện thoại đến tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng số: +84-72-3779666.
     
     
     

+ Miền trách nhiệm
Nội dung trong bảng dữ liệu có thể thay đổi để cập nhật thông tin mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Trong trường hợp không chắc chắn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.