● Tình Hình Kinh Doanh

Đơn vị tính:Nghìn Đồng

Doanh Thu Tổng Công Ty

Năm 2013

Năm 2014
3 Quý đầu năm 2015

Dự án

Số Tiền

Tỉ lệ %
Số Tiền

Tỉ lệ %

Số Tiền

Tỉ lệ %

Bình Khô

UPS
Pin điện tử

4,663,928

82%
5,674,098

82%

4,464,784

85%

Bình xe điện

Pin máy ảnh

Bình xe máy
855,824
15%
892,216
13%
651,470
13%
Bình ướt xe ô tô
175,027
9%
199,519
3%
122,851
2%

Tổng số

5,694,779
100%
6,765,833
100%
5,239,105
100%

Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

-3.5%
 
18.8%
4.8%


● Doanh Thu Của Tổng Công Ty

Đơn vị tính:Nghìn đồng

Doanh thu 3 tháng cuối năm

Năm 2013

Năm 2014

3 Quý đầu

năm 2015

Doanh thu của công ty mẹ & các chi nhánh
5,694,779
6,765,833
5,239,105
Sau thuế
7.02
8.09
6.92