Trách nhiệm xã hội

Kung Long tồn tại là để đáp ứng nhu cầu của con người.Chúng tôi cung cấp cho công nhân môi trường đáng tự hào,đồng thời quan tâm thoả đáng đến điều kiện làm việc hợp lý và vệ sinh môi trường công nhân.Kung Long không hoàn toàn lấy tăng trưởng  và lợi nhuận làm mục đích chính.Phương chăm hoạt động của Kung Long luôn là:"thành thật,công bằng và tôn trọng phạm vi xã hội,tích cực hưởng ứng bảo vệ nhân quyền và hoạt động công ích"
 
Để công bằng hoạt động thương mại và phúc lợi xã hội,nền tảng của chúng tôi là quan tâm đến cộng đồng và môi trường địa phương nơi chúng tôi đặt trụ sở: hỗ trợ cho học sinh ,các gia đình có thu nhập thấp và các tổ chức phúc lợi  xã hội. Kung Long không nhu cầu trở thành trở thành một tập đoàn cứu trợ mẫu mực mà chỉ mong muốn đóng góp ,cống hiến sự quan tâm chân thành và chủ động sự kiện toàn và phát triển đa dạng của xã hội.
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10